Imatge

Perla 62. El problema català segons el Consejo Nacional del Movimiento

Imatge principal. Madrid, 17 de novembre de 1967.- Reunió del Consejo Nacional del Movimiento amb motiu de las eleccions per elegir nous membres de l’organisme. Es poden veure entre altres: Agustín Muñoz Grandes, Pilar Primo de Rivera, Rodolfo Martín Villa, Emilio Romero i Blas Piñar – EFE

Els seixanta, una dècada de canvis i de repressió

El creixement econòmic i demogràfic  de Catalunya als  anys seixanta del segle passat  es caracteritzà,  entre altres aspectes,  per l’increment  de  sectors  industrials com el químic, el farmacèutic, el motor, coincidents amb una forta incidència del turisme,  que comportaren una gran demanda d’habitatges o de construccions industrials. La població catalana passà de 3,9  a 5’1 milions d’habitants, amb un saldo migratori d’unes 720.000 persones procedents de la resta de l’Estat, que a més va “enviar” 1’5 milions d’emigrants a diferents països europeus.

El Consejo Nacional del Movimient, un òrgan feixista

Tot i aquests canvis, l’anomenat “problema català” seguia estant present  com revelen uns  confidencials i reservats  només als membres  del Consejo Nacional del Movimiento. Aquest  era un organisme, inspirat en el Gran Consiglio del Fascismo d’Itàlia, que integrava totes les forces que intervingueren  en el cop d’estat de juliol de 1936 que inicià la Guerra civil, i que havien estat unificades en la FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) que eren les sigles del partit  feixista espanyol  fundat al 1934  per la fusió entre els seus màxims dirigents José Antonio Primo de Rivera de Falange Española, Onesimo Redondo i Ledesma Ramos  de les JONS, i posteriorment la Comunión Tradicionalista, la CEDA, monàrquics alfonsins i altres partits de significació dretana, com la Unión Patriótica, els seguidors d’Albiñana, agraris i altres. Franco en fou nomenat cap suprem.

El Consejo Nacional del Movimiento (C.N.M) òrgan polític que durant el franquisme assumí la representació col·legiada del Movimiento. Institucionalitzat per decret de 31 de juliol de 1939 i anomenat inicialment Consejo Nacional de FET y de las JONS, el seu nom i les seves funcions definitives li foren donades per la llei de Principios del Movimiento Nacional (1958), és identificat també com la cambra de les idees, en ser una mena d’organisme d’escollits i designats entre les pròpies files (la majoria eren procuradors en aquelles Corts no democràtiques) i seria l’encarregat de vetllar i analitzar la vida política d’un règim que s’autoproclamava  com a practicant  d’un sistema basat en una falsa participació ja que en realitat era molt limitada i escollida per redactar per a ells mateixos els anomenats “contraste de pareceres o una ordenada concurrencia de criterios”.

Imatge 1  Burgos, 26 de setembre de 1939.- Francisco Franco, en el “Monestir de las Huelgas” en el segon Consejo Nacional de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Parla, Ramón Serrano Súñer, ministre de la Governació. Al seu costat Agustín Muñoz Grandes, secretari general del Movimiento. Darrera  José Moscardó Ituarte.- EFE / Hermes Pato / jt

Pel que fa a l’estructura territorial i administrativa la  divisió provincial seguia essent l’element fonamental i en els llibres de escolars dels anys seixanta insistien que Espanya estava “formada, articulada o dividida a l’entorn de ”Cinco regiones naturales.(Ni històriques, ni lingüístiques, ni culturals…) Catalunya formava part de la Región del Valle del Ebro que englobava Logroño, Navarra, Aragón y Cataluña. (Vegeu la Perla  12, “Leridanismo” i Tortosisme: dues maneres d’esmicolar Catalunya)

Sabem,  a partir de la documentació recollida per Carles Santacana, que els integrants d’aquell  C. N. M.  tractaren  en diversos informes i ponències la temàtica catalana  amb diferents terminologies: “El hecho diferencial, el problema nacional, la potencia periférica, la peculiaridad, la  personalidad, el  regionalismo, el separatismo o la problemática catalana.” Totes elles constaten un fet: l’existència, persistència  i creixement d’una població cada cop més  desafecte,  descontenta amb un   franquisme que, com a  màxim, arribaria a suggerir una mena de  regionalisme antropològic. Altres fórmules serien desqualificades per procedir del que es consideraven  com a  “móviles inconfesables o de los enemigos de la patria” ja que al seu entendre només hi havia una manera d’entendre, projectar  i organitzar la realitat hispànicacom es pot  llegir en els dos informes elaborats, amb una dècada de diferència el  1962 i  el 1971, per aquell  C.N.M.  

Imatge 2: Llibre de Carles Santacana: El franquisme i els catalans. Els informes del Consejo Nacional del Movimiento (1962-1971)

L’historiador Josep Fontana, en el seu llibre  La formació d’una identitat  ho resumiria així: ”Si l’informe encomanat el 1961 era poc optimista pel que fa a l’adhesió de la societat catalana (al franquisme), pintava de manera molt pessimista l’actitud de l’Església o de la Universitat, l’informe preparat 10 anys més tard, el 1971 mostrava amb claredat que no solament era que el règim no hagués aconseguit resultats positius, sinó que en el transcurs d’aquests deu anys “el món cultural  i intel·lectual català s’havia enfortit notablement, alhora que s’havia decantat clarament per una proposta cultural democràtica i independent del règim”.  Reblava “Era una mostra evident del fracàs d’una política que, dedicada només a reprimir i contenir, havia estat  incapaç d’assimilar”.

Els arguments del informes confidencials del Consejo Nacional Movimiento als seixanta

A continuació en recollim extractes d’algunes de les premisses i arguments del primer informe aprovat el 12 de juliol de 1962:

”El punto de partida para enunciar una línea general, en orden al problema nacional de Cataluña, es decir, al problema de conseguir una puesta en valor de los recursos y materiales de la Región catalana en el Servicio de la comunidad española, exige reconocer (…) los aspectos que confieren a Cataluña su peculiaridad dentro del organismo histórico de España. (…) Cataluña, como Castilla, Asturias, Navarra o Aragón son regiones históricas que han entrado en la comunidad nacional con una personalidad muy forjada en sus costumbres, mentalidad, sistema jurídico, estructuras sociales y hasta el desarrollo económico. La ordenación centralista y el uniformismo administrativo, que en España son de planta borbónica, aun cuando hayan fortalecido el aparato administrativo de la soberanía del Estado, no han logrado siempre potenciar el espíritu regional hasta el máximo de sus posibilidades nacionales (….) sobre la perspectiva histórica del problema (…) algunos sectores desfasados de opinión liberal ha producido una cierta reactivación epidérmica de la democracia individualista y localista que se hace pulular en Cataluña (…) se impregna de falsos motivos disgregadores.

Y no se trata ,precisamente, de una acción (…) dirigida a la alianza de todas las facciones contra el Régimen, como en el caso del Mercado común Europeo (…)El aislacionismo de España ha sido una de las causas del extrañamiento de Cataluña, siempre bien informada e implicada en los problemas europeos y mundiales (…) cabe apreciar el peligro de que existe interés (…)por parte del capitalismo internacional (…) en una “europeización transversal” de España, es decir en una integración que corte a España por la línea del desarrollo, lo que puede conseguirse mediante una fórmula de “separatismos integracionistas” manipulando el ilusionismo de las “pequeñas Suizas”.(…)

Es menester decir que un patriotismo demasiado estrecho, cargado de recelos ante la personalidad catalana ha venido a agudizar muchas veces el problema, descubriendo gestos “separatistas” en lo que eran simples afirmaciones de tradición regional (…)

La norma del Movimiento en Cataluña debiera ser, siempre la integración en su estilo de los hechos diferenciales de lo catalán ajenos a un significado político antinacional (…) como elementos de cohesión tradicional y cultural. El Movimiento no debe dejar que solo el apostolado de la Iglesia cultive esas peculiaridades al servicio de sus fines eternos. Y tanto menos debe hacerlo, cuando es notorio que ideologías de vuelo universal, aunque sean negativas, han logrado en su día y no obstante el llamado “problema catalán”, un cierto arraigo en Cataluña y el marxismo, en su versión “troskysta” al menos (…) Es de recordar la admirable ponderación de José Antonio ante el problema catalán. “Yo me alegro, en medio de este desorden- decía en el parlamento de 1934- (…) la tierra de Cataluña tiene que ser tratada desde ahora y para siempre con amor, con una consideración, con un entendimiento que no recibió en todas las discusiones (…) cuando se planteó en diversas ocasiones el problema de la unidad de España, se mezcló con la noble defensa de la unidad de España, una serie de agravios a Cataluña que no eran otra cosa que un separatismo fomentado desde este lado del Ebro.

Nosotros amamos a Cataluña por española, y porque queremos a Cataluña la queremos más española cada vez, como el país vasco, como a las demás regiones. (…) una nación no es meramente un atractivo de la tierra donde nacimos (…) una nación es una unidad de destino en lo universal (…) para toda orientación política debe reconocerse la existencia de un problema catalán, pero reconocerse no tanto como un problema de separatismo potencial, frente al cual no cabe más que una política de represión, sino como problema de una suficiente función integradora de la energía catalana en la vida nacional (…)

La unidad española tiene un basamento espiritual muy sólido en la ferviente fe católica de los españoles (…) últimamente (…) ciertas tendencias negadoras de esa unidad, han querido buscar un amparo espiritual y el hilo de tradiciones locales o por la promoción de un apostolado que viene a sublimar indebidamente los hechos diferenciales (…) el apostolado y las prácticas litúrgicas no pueden servir de amparo o ser utilizados como medios indirectos  de acciones regidas por una intencionalidad disgregadora de la población y el territorio, bases esenciales de la soberanía del Estado.

En otro orden de problemas, el aspecto del idioma merece especial atención. Toda política de restricción idiomática pugna con el medio natural y por tanto está sujeta a levantar resistencias, de superación muy delicada, por otra parte, el idioma es un elemento esencial de integración nacional y para España que tiene en su historia la gran empresa de haber dado nuestra habla a la gran familia de los pueblos hispanos, el español es un medio de influencia espiritual (…) La consagración de un pluralismo lingüístico (…) es por completo negativa. El uso familiar y vecinal no tiene en cambio mayor trascendencia (…) todo lo que sea exceder de aquel ámbito, por difusión pedagógica y por empleo oficial, es gravemente atentatorio contra el bien superior de la comunidad nacional (…). Madrid, 12 de julio de 1962. Fdo: Pedro Nieto Antúnez. (Ministre de Marina en aquell moment)

Imatge 3: Francisco Franco, Luis Carrero Blanco i el ministre de Marina, Pedro Nieto Antúnez durant la II Semana Naval. EFE/fs Fototeca Jaime Paloma Aguilar

Una cambra de les idees contra els enemics de la patria

La interpretació d’aquests informes fets per aquella “cambra de les idees”  constata la  persistent resistència  del franquisme a comprendre, conèixer  i  assumir les característiques de la identitat catalana i de la seva llengua més enllà dels trets  de caràcter gairebé antropològics.

Els dies 17,18,19 i 23 de febrer de 1971, es a dir al cap de 10 anys, aquell Consell Nacional reafirmava la seva doctrina. La societat espanyola havia evolucionat, a banda del canvi en l’orientació de l’economia amb plans de desenvolupament, governs de tecnòcrates, reformes legislatives limitades com la de premsa, la de representació familiar, la de llibertat religiosa o la llei de successió de 1969 on Franco designava com a successor, amb el títol de Príncep d’Espanya a Juan Carlos de Borbón, o la signatura d’un acord preferencial amb la Comunitat Econòmica Europea al 1970.

En aquesta dècada el franquisme veia créixer nous focus que serien titllats de  “malignes” com l’anomenat contuberni de Munic (Perla 51), el Concili Vaticà II  (Perla 27) o els fets de maig del 68 (Perla 58),  el naixement d’un sindicalisme aliè al règim, com  les  Comissions Obreres al 1964 que reclamava drets com la llibertat sindical i drets civils, la Caputxinada al  1966 i d’on sorgí el Sindicat Democràtic d’Estudiants que va aconseguir  arraconar al desprestigiat sindicat oficial (Sindicato Español Universitario) i aquell mateix any la sorprenent manifestació de sacerdots i religiosos que mostraren els seu desacord amb una dictadura catòlica i que fou  dispersada amb violència per la força pública; també la irrupció de la  Nova Cançó, d’Òmnium (Vegeu la Perla 32) o les campanyes per oficialitzar el català com la de “Volem Bisbes catalans”, o “ Català a l’Escola”,  a més el turisme comportava l’arribada de nous contactes, actituds o valors.

Tot plegat  serien alguns dels referents que penetraren  dins d’aquella societat germinant  en  diverses formes d’oposició.  L’immobilisme del règim ho va intentar aturar, promulgant una Llei Orgànica de l’Estat amb la que es pretenia assegurar la continuïtat del franquisme com resumia  aquella frase del 1966 que volia deixar el futur: ”atado y bien atado” a partir d’un referèndum, o amb altres exemples que mostraven un clar model immobilista, de mà dura  i  repressor dels dissidents  amb la creació del Tribunal de Orden Público (TOP), que arribà a processar  entre 1963 i 1977 més de 53.000 persones imposant segons Juan José del Águila advocat  repressaliat  i estudiós del tema-, un total de 11.731 anys de presó  o la proclamació de diferents estat d’excepció, i fins i tot creant al 1968  a Zamora, una presó específica per a religiosos que es distingien  per mostrar afinitats cap a moviments socials, laborals o regionalistas com  passava amb els bascos i catalans, o el Consell de Guerra de Burgos (1970) amb les  sis penes de morts sol·licitades amb ressò arreu d’Europa.

Imatge 8: Llibre de Juan José del Águila El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)

Aquest mateix any a Catalunya 300 artistes i intel·lectuals  es tancaren a Montserrat i redactaren un manifest demanant: amnistia, llibertats democràtiques i dret a l’autodeterminació.  Aspectes tots ells que mostren que malgrat  utilitzar mesures repressives i contundents contra els “enemigos de la patria”, amb la intenció de mantenir-se en el poder, s’anava  configurant i ampliant  la dissidència i el desig d’una nova realitat  en  noves  i diversificades oposicions.

La doctrina del Movimiento als anys setanta

El Consejo Nacional del Movimiento  coneixia prou bé els esdeveniments que s’anaven produint, i pretengueren contenir-los.  En la ponència del 16 de gener de 1971 escrivien:

Se trata de intentar exponer de forma clara, real y sincera, la  actual situación de los problemas vasco y catalán (…) con las últimas manifestaciones nacionalistas y las separatistas de gran virulencia están poniendo si no en grave peligro, si atacando fuertemente el mayor bien del patrimonio nacional: su unidad. (…) al perder el norte ideológico no es extraño que regiones donde el nacionalismo y el separatismo tienen ciertos e importantes antecedentes comenzaran a mostrar, primero un nacionalismo moderado y luego en algunos casos un separatismo virulento (…)

Y habría que hacer notar cómo en las dos regiones de más importante nivel de vida (…) surge el ataque a la unidad española no desea la Ponencia ocultar (…) la gravedad de la situación existente (…) los separatismos, tienen planteamientos o matices muy diferentes en las regiones donde principalmente se plantean: Cataluña y Las Vascongadas. Efectivamente el separatismo catalán tiene unas causas y ofrece una sintomatología (…) muy distinta a las del separatismo vasco, uno y otro requieren un tratamiento diferente (…). Es menester tomar conciencia de que no es algo coyuntural, sino endémico (…) el tema ha desbordado los límites (…). No es un problema exclusivo de policía u orden público, es, fundamentalmente, un problema político que se ha complicado por falta de soluciones y que, caso de no encontrarla, se complicará aún más

Apuntaven en aquells informes fins a sis elements disconformes: a) muchos sacerdotes, b) los emigrantes, c) la sensación de opresión cultural y económica), d) los grupos de intelectuales, e) la aparición del partido comunista ,f) otros elementos generales derivados de la situación.

Referint-se a les actuacions de molts sacerdots bascos i catalans, assenyalaven que en molts casos les jerarquies eclesiàstiques i els seminaris d’aquestes “regiones” mostraven  actituds “claramente antiespañolas”. Aquest no seria el cas de Manuel Moll Salord, jerarca del nacionalcatolicisme,  a qui s’atribueix la frase: ”Mientras sea Obispo de Tortosa no autorizaré ninguna misa en catalán”, segons Josep Melià a «Informe sobre la lengua catalana».

Esmentaven també la situació de la joventut i de moltes associacions o entitats culturals, educatives, esportives o eclesiàstiques que  mostraven (…) ”influencia nociva ya no en los núcleos universitarios cuyas pruebas son bien visibles, sino que amenazan en forma grave a los centros de Enseñanza media. (…) en la región catalana se ha acentuado últimamente un ambiente pseudo-regionalista con intencionalidad política (…) a través de los más variados medios, cual son la “nova cansó (sic) catalana, la campaña del catalán en las escuelas y la enorme profusión de libros editados en catalán, hacen que el problema adopte cada día imagen más preocupante.

A més a més, assenyalaven un altre perill originat per la immigració procedent d’altres regions espanyoles  a les zones industrials catalanes. “Estas familias campesinas de honda tradición española (…) enfrentadas en algunos casos con ambiente lingüístico hostil, con falta de recursos económicos, con dificultad para la vivienda y con deficiencia cultural hacen muy difícil su integración social, corriendo el grave riesgo de dejarse ganar, como en muchos casos así  sucede por ideologías que tanta sangre costó a nuestra patria desarraigar (…) pueden ser compañeros de viaje de un separatismo disgregador.

El programa del Movimiento

Aquells informes del CNM, acabaven recomanant i aconsellant emprendre diverses actuacions per erradicar la dissidència ideològica, alguna resulta sorprenent:

1. Robustecer la autoridad (…)nacional; 2. Deslindar (…) donde comienzan las actitudes secesionistas y donde hay un noble y laudable amor a costumbres, tradiciones y sentimientos (…) 3. Revitalizar los sectores de procedencia carlista, factor decisivo a nuestro juicio para una adecuada solución del problema (…) 6. Una selección y formación rigurosa de los hombres que han de desempeñar funciones públicas (…) 7. Es urgente revitalización en la acción sobre la juventud (…) 8. Hay que desechar la idea, por estéril, de que la unidad se puede imponer por la sola energía de La autoridad (…) hay que llegar a conocer, descubrir cómo y por qué se forma la mentalidad separatista (…) 9. Urgentísima atención a la escuela y rigurosa selección de los maestros. 10. (…) el pueblo debe conocer la gravedad del problema (…)

11. Mediante los contactos precisos (…) el Estado deberá evitar que sectores del clero y en muchos casos de la jerarquía (…) coadyuven con intentos incalificables contra la unidad de la patria, 13. Elevar el nivel material y cultural de las masas inmigrantes (…) 14. Una constante e inteligente línea de pensamiento político que fomente el sentido de unidad (…)15. Urgente atención a la próxima Ley de Régimen Local, donde junto a un mayor avance de la representatividad, se deberá acentuar la descentralización administrativa (…) 18. Debería impulsarse el desarrollo de las Casas y centros Regionales, en evitación de que también los nacidos en otra tierra (sean presa del mesianismo de doctrinas sectarias).

Tot això passava en el període que el franquisme es vantava de l’anomenat  “milagro español”, que es secundàtambé en la força de treball espanyola – fonamentalment masculina- emigrada a l’estranger convertida en una mercaderia d’exportació a bon preu i que  incrementà l’arribada de divises, però que en tornar de vacances, explicaven també, aspectes positius d’aquells sistemes democràtics europeus.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s