Imatge

Perla 58. Catalunya i els catalans vistos per tres intel·lectuals espanyols (1969)

“El imperativo principal de los catalanes es precisamente ser catalanes, ser importantes i ser actuales (Pedro Laín Entralgo, 1969)

Unes mirades al passat que ens ajuden a entendre el present.

Fa 50 anys, la revista Serra d’Or va publicar en la seva edició de febrer una portada on es llegia: Catalunya des de Castella, un resum d’una taula rodona feta l’any anterior a Madrid al “Club Pueblo”, un local del diari  Pueblo que s’identificava amb el sindicalisme “oficial y legal” en aquella tardor franquista.  Aquella taula rodona va ser organitzada  i moderada per Baltasar Porcel  amb un títol un xic diferent: Cataluña y su problemática vista desde Madrid” que s’ajusta a les reflexions que anem fent en aquestes Perles. El mateix any, Porcel  publicaria a la colección Jarama de llibres de Sinera tot el col·loqui a Cataluña vista des de fuera.

Portada “Catalunya vista desde fuera” a cura de Baltasar Porcel, 1970

A l’esmentada taula rodona  hi participaren  tres intel·lectuals que representaven  aleshores una concepció “oberta” sobre Espanya i sobre el  món  catòlic predominant a Espanya i on  alguns sectors, com els tres invitats, es mostraven disposats a abandonar les posicions nacionalcatòliques del  franquisme amb què s’havien identificat temps enrere, acostant-se als   canvis   concretats en  el  Concili Vaticà II  i l’encíclica de Joan XXIII  Pacem in Terris (1963). Aquesta,  representava un canvi de paradigma en fer  una crida a una esperança de pau  tot allunyant-se de la Guerra freda,  i  a més  s’insistia en valorar aspectes com la veritat, la justícia, la llibertat democràtica, o  la utilització normalitzada de les llengües dites vernacles en els actes eclesiàstics. Aspectes que una minoritària part del franquisme, acostumat a  encasellar a la població dins la triada d’adeptes, indiferents o desafectes, va anar modificant.

En el moment de la celebració d’aquell col·loqui s’havia viscut ja el Maig del 68 a París, amb  actituds i  eslògans  transgressors  allà  i aquí, com podien ser: “La imaginació al poder”, “Fes l’amor i no la guerra”, “La bellesa és al carrer”, ”Tots som jueus alemanys”, ”Siguem realistes, demanem l’impossible“ o “Prohibit prohibir”. El context històric era  la guerra del Vietnam, la primavera de Praga, la lluita pels drets civils i l’assassinat de Luther King, entre altres fets. El que va passar aquell 1968 transformà idees i valors morals, i neguitejà i creà noves inquietuds entre amplis sectors polítics i socials d’arreu del món, també al govern espanyol que controlava el mateix dictador Franco que havia celebrat al 1964, amb tota la pompa i publicitat 25 años de Paz, lema no compartit ja per determinat sectors de la societat. Un exemple, 17 de gener de 1969, uns estudiants defenestraren un bust de Franco que hi havia al paranimf de la Universitat  de Barcelona.

Dins d’aquest  context, al 1970,  l’escriptor mallorquí Baltasar Porcel va publicar un llibre: Cataluña vista desde fuera on argumentava amb  cautela el tema que suggeria en el títol, entenent  que era  necessari per obrir determinats ponts de diàleg:

”Este libro es tan necesario como deficiente (…) porque un tema como el catalán es prácticamente imposible de ser tratado sin ninguna traba tanto a las dificultades de orden político como a los lustros de subterraneidad a que ha sido sometido (…) en estos tiempos peninsulares, exige que cada uno, en la medida de las posibilidades, intente dialogar con el vecino (…) El conocimiento es la primera semilla del amor (…) Si la historia de España revela unos ininterrumpidos y graves problemas de convivencia entre sus clases sociales y entre los distintos pueblos (…) de no convivir, volveremos a con-morir”.

El tres convidats per Baltasar Porcel al col·loqui madrileny del 1969 foren  Pedro Laín Entralgo (1908-2001), José Luis López-Aranguren (1909-1996) i Joaquin Ruíz-Giménez (1913-2009), vorejaven els 60 anys i els tres havien col·laborat en el bàndol falangista i franquista durant la Guerra Civil i encara posteriorment uns quants anys més. Ruiz-Giménez havia estat ministre d’Educación Nacional (1951-1956). Laín Entralgo rector de la Universitat de Madrid, i ambdós nomenats a dit procuradors en les Corts d’aquell règim totalitari. López Aranguren, durant la Guerra Civil es mantingué al bàndol nacional, s’integrá al partit únic (FET y de las JONS) i col·laborà a la revista Vértice. Posteriorment tots tres s’allunyaren paulatinament del règim franquista, especialment a partir dels Fets de 1956 a les universitats a Madrid.

Joaquín Ruíz-Giménez, Pedro Laín Entralgo i José Luis López Aranguren, 1969.

L’objectiu d’aquella  trobada pública, amb aquells intel·lectuals, aleshores distanciats del franquisme, permetia a Porcel  escatir el que pensaven i deien aquells dels que ell ja valorava la seva actitud i enteresa moral. Porcel  segurament entenia que els mortals tenim com a mínim dues identitats: una personal i una social, una referida al jo i l’altre al grup o cultura de pertinença. Pretenia aconseguir, com a dinamitzador de la trobada, que responguessin i es manifestessin públicament i amb lucidesa sobre:    

la personalidad y los derechos de los catalanes y que sean apreciados por el resto de la Península de habla castellana (…) que catalanes y castellanos de espíritu abierto y constructivo nos veamos frente a frente e intentemos llegar a un acuerdo de convivencia sin tener que sufrir ninguna mutilación”.

Amb aquesta finalitat assenyalava que les frases recollides en el llibre eren les textuals ja que havien estat enregistrades en una cinta magnetofònica.

Sintetitzem les 8 preguntes i respostes del col·loqui.

1. Quina és la vivència personal de la cultura catalana per als tres intel·lectuals?

D’inici Porcel els preguntà quina era la seva vivència sobre la cultura catalana. Les respostes anaren en aquesta direcció:

Ruiz Giménez: “sigo muy de cerca la cultura catalana (…) no constituye (…) mi modestísimo acervo cultural (…) lo siento como una mutilación.

Laín Entralgo: Yo no entiendo ni hablo el catalán (…) residí en Valencia y conseguí hablar deficientemente el valenciano. (…) Cataluña ha sido un descubrimiento tardío.

José Luis López Aranguren:  (…) de los tres el que menos conozca el catalán (…) se trata de una falla, de una mutilación de nuestra generación y de otras anteriores (…) nosotros no somos solo tres señores que han conocido poco y tarde el catalán, sino el exponente de un problema general.”

2. Què opinen sobre l’autonomia catalana durant la II República?

En la segona pregunta, Porcel els digué: ”Ustedes vivieron la situación de Cataluña durante la República (1931-36), cuando se movía dentro de una autonomía que no satisfacía a la mayoría de los catalanes, que la creían escasa, ni a muchos españoles, por juzgarla excesiva. ¿Qué opinan ustedes?

L.E. (…) Fui un español típico que vio entonces en la autonomía catalana una especie de herida que se hacía a la patria española (…) en modo alguno seria excesivo ahora, hecho con un mínimo de buena voluntad por los hombres de uno y otro lado.

R.G. Durante la República apenas conocí el problema catalán (…) Veíamos el problema entonces más desde un punto de vista político y jurídico que no propiamente cultural, ni siquiera de ética colectiva (…) Ciertamente que para los hombres que entonces estábamos en Castilla, todo esto de los Estatutos nos parecía (…) una especie de política de desmembramiento.

J.L.A. (…) la autonomía que fue dada a Cataluña, creo que de ningún modo era excesiva, sino todo lo contrario (…) Al castellano, normalmente cerrado al catalán, el Estatuto, le pareció el regateo de los políticos, que concedían unas cosas a cambio de otras…

L.E. (…) no hubo, ni mucho menos, una voluntad de mutuo conocimiento (…) como ocurre hoy. A nadie se le ocurrió realmente conocer la vida y la cultura catalanas.

3. Perquè la cultura catalana fou escombrada de la vida pública?

La tercera fou una pregunta que  obsessionava al mateix Porcel. ”No puedo comprender como a partir de 1939 la cultura catalana, reflejo público de una sociedad, de su vividura que decía el Sr Laín, pudiera ser drásticamente barrida de la vida pública española ¿Por qué?(…)

R.G. (…) fue, en cierto sentido, una desviación de la victoria. Yo creo que en el bando de los que hicimos la guerra desde el lado nacional había unos hombres que, sí entendían el problema catalán, como el mismo José Antonio Primo de Rivera … (Porcel l’interrompé: No sé qué decirle…) R.G. Lo entendía a su manera (…) pretendía o intuía que el fenómeno catalán debía ser incorporado a la unidad nacional. (De nou Porcel exclamà: Ah…) R.G. continuà: ” (…) la pugna contra el Estatuto había sido en los dos últimos años de la República, uno de los grandes caballos de batalla de las fuerzas que después realizaron el alzamiento nacional. Y la victoria militar sobre Cataluña querían que se transformase, también, en una victoria total en la que desapareciese toda posible tendencia regionalista o secesionista (…) puede que usted haya usado una expresión excesiva al decir que Cataluña fue “barrida”. Porcel li recordà: ”en 1940 el Gobernador Civil Wenceslao González Oliveros ordenó a cualquier  funcionario sometido a proceso de depuración política a quien se oyese hablar en catalán, por sólo este hecho quedaba depurado al instante, sin necesidad de ningún otro trámite”, R.G continuà: sí, eso, fue una bestialidad, una bestialidad, pero (…) recuerdo que por los años 49-50, vi bailar públicamente sardanas en Cataluña y se cantaron algunas canciones en catalán (…)

L.E.” Usted, Porcel hablaba de la ineficacia “catalana” de los catalanes de la zona nacional (…) no habrían podido hacer nada. Estaban entonces tan crispadas, tan endurecidas, tan agresivas las cosas, no ya frente al catalanismo, sino frente a todo lo que fuese catalán, empezando por el idioma, si estos hombres querían vivir en la zona nacional, tenían que ser hombres de derechas, de derechas a secas. No de derechas “catalanas”. (…) la actitud anticatalana, debo decirlo, fue durísima a partir del principio de la guerra. Fue uno de los hechos (…) éticamente puede que sea el más grave por el que debemos entonar un “mea culpa”. Yo, que no participé en esta persecución, fui testigo de ello (…) no protesté, como habría debido hacer (…) no era nada fácil.” (…) Y la realidad es la existencia de la cultura catalana, de Cataluña.

J.L.A: (…) hubo en el Régimen una voluntad de totalitarismo. Y el totalitarismo es incompatible con el reconocimiento de una personalidad distinta, por insignificante que ella sea.

L.E: lo que pasa es que los catalanes vencedores lo fueron como miembros del equipo vencedor, pero en ningún modo como catalanes (…) Se resignaron. Yo creo que se resignaron demasiado.

R.G.: (…) Cuando, desde el 50 al 56, tuve la obligación como ministro, de ocuparme de los problemas culturales del país, sentí deseos de hacer algo por Cataluña (…) concretamente por su Universidad.

4. La llengua catalana s’ha d’equiparar a la castellana?

La quarta  pregunta fou sobre els drets de la llengua: ”¿Pero no opinan ustedes que hasta que el idioma catalán no se equipare en Cataluña, al castellano, no habrá una auténtica reincorporación catalana a la normalidad de la libertad?

L.E.: ”Si hubiese de contestarle de una forma personal y concisa, diría sí. Pero esta actitud mía queda muy lejos de poder ser una realidad dentro de la vida española donde las reservas, las tensiones, los recelos, son todavía enormemente graves (…) el programa tiene que tomarse un poco a largo plazo (…) No obstante reafirmo que en Cataluña el catalán debe ser una lengua oficial con plena vigencia”.

J.L.A.: “Contesto de la misma manera que L.E. se tendría que preparar la opinión. Sí, para que comprendiese que el reconocimiento de Cataluña no significa ninguna desintegración de España, mucho más dinámica, mucho más creadora (…) Intelectuales y no intelectuales tendríamos que comprometernos a prepararlo”.

L.E.: “(…) Yo, recomendaría a los catalanes inteligencia, tacto y, sin lugar a duda pactismo…

R.G.: En “Cuadernos para el Diálogo(revista cultural i política dirigida d’inici per ell mateix, tingué un ideari democratacristià i fou un dels  símbols del progressisme  entre els anys 1963-1976)  pedí la equiparación del catalán con el castellano. En el campo de la renovación litúrgica es alentador que dentro de Cataluña este hecho ya se haya realizado. Con prudencia y esfuerzo espero que de aquí a algunos años nos iremos acercando más a la normalidad. Me refiero a la equiparación jurídica, la cual comportaría, de hecho, una situación prevalente del catalán sobre el castellano, como es lógico, en Catalunya.

J.L.A.: Bien estaría que se produjese la situación (…) bilingüe (…) mucha gente dice que los catalanes tendrían que ser bilingües. Y yo creo que ni los catalanes ni nadie tendrían que ser bilingües. Cada ser humano tiene que tener una lengua, dígase lengua materna o como se quiera. No se pueden tener dos lenguas. Después de la propia, se pueden tener las que se deseen, y contra mejor. Los catalanes han de tener la lengua catalana.

L.E: Claro está (…) son personas idiomáticamente heridas, y heridas desde aquí, desde el Centro. Deseo una España en la que los catalanes tengan el catalán como lengua propia a todos los efectos.

5. Què creuen sobre el separatisme?

Porcel, coneixedor de què hi  ha paraules  estigmatitzades en certs ambients i que generaven i generen controvèrsia, incomoditat o incomprensió no la defugí i els demanà, en la cinquena pregunta: què els hi suggeria la paraula separatisme?

R.G.: ”Creo que existe una tendencia separatista por parte de los catalanes. Pero también creo que es una tendencia encendida por la parte contraria, la de aquellos que no comprenden los que hay de legítimo en esa voluntad de afirmación de la lengua y de la nacionalidad catalanas, y la dificultan”.

J.L.A.: ”Miren, si en Cataluña hay o no separatismo, es cosa de los catalanes. Nuestro problema es curar el separatismo que hay, y abundante, entre nosotros, los castellanos.”

L.E.: “En mi relación con Cataluña he tratado de ver qué era en realidad ese fantasma del separatismo (…) Es preciso pinchar el globo o fantasma del separatismo (…) Uno de mis temores de cara al futuro es que perdure demasiado la actitud hacia Cataluña provocada por la guerra y que ocasione entre los catalanes crispaciones que susciten un auténtico separatismo en persones que pueden llegar a un entendimiento. Aquí mismo estamos hablando con usted tres catalanistas.”

6. És Espanya un estat castellà i imperialista?

Porcel els  demanà l’opinió respecte a la imatge que tenien molts catalans de l’Estat espanyol en considerar-lo castellà i imperialista.

R.G.: ”Puede que sea excesivo eso de la imagen castellana e imperialista (…) De todas formas, todas las regiones, especialmente Cataluña y el País Vasco, tendrían que tener su lugar en una España descentralizada (…)”

J.L. A.: “De acuerdo (…) sería conveniente dar a luz (…) una nueva imagen de España y de la personalidad regional de regiones que no se las reconoce o que lo hacen deficientemente (…)

Porcel, nascut a Andratx en plena guerra civil,  es considerava ell mateix “un d’aquests animals estranys i mediterranis als que diuen catalanistes” i que no li havien ensenyat mai ni  la gramàtica catalana ni la historia, per la qual cosa entenia que de jove visqué dins d’un analfabetisme bastard ja que el idioma de casa seva no tenia cap legitimitat atès que la llengua de la seva terra  era una llengua exclosa.

Què pensen sobre els Països Catalans?

També els va interrogar sobre com veien: ”la unidad idiomática, cultural e incluso histórica entre el Principado de Cataluña, las Islas Baleares y el antiguo reino de Valencia. Lo que nosotros denominamos Países Catalanes.

L.E.: No sé (…) pero evidentemente, la actitud del valenciano respecto a la cultura valenciana es muy distinta a la del catalán, de cara a la cultura catalana… 

J.L.A.:” No conozco el problema (…) pero si debemos proponer una nueva visión de España a través de las regiones…

R.G.: ”…¿ no sería tan nocivo un imperialismo catalán como un imperialismo castellano? (…) no sería mejor mantener un pluralismo relativo dentro de esta zona que ampliamente podríamos considerar como zona de cultura catalana”.

7. Què pot aportar Catalunya a Espanya?

La setena pregunta del col·loqui s’orientà sobre què podia aportar Catalunya  a Espanya a banda de l’esperit comercial i el sempitern seny. Ho titulà: ”Castellanos, Catalanes”.

R.G.: ”Si la proyección española tiene que ser únicamente a través de la técnica económica me parece grave (…) Es absurdo desperdiciar la gran riqueza espiritual de Cataluña, y la experiencia nacida de sus condiciones sociológicas distintas de las del resto de España…

L.E.: El imperativo principal de los catalanes es precisamente ser catalanes, ser importantes i ser actuales

R.G.: Otro ejemplo es la vivencia de un criterio posconciliar, que se ha producido en Cataluña con más intensidad y rapidez que en el resto de España, y que actúa como impulsor, casi como contagio. (Fa referència al Concili Vaticà II anunciat el 1959, i desenvolupat en diverses sessions entre 1962 i 1965. Desencadenaria  tensions i una  renovació profunda en determinats sectors  de l’Església catòlica com  succeïa  amb els tres ponents d’aquell col·loqui ).

L.E.: El tanto por ciento de contemporaneidad que tiene el clero catalán es más alto, seguramente, que el que tiene la mayor parte del clero español.”

J.L.A.: “No crea que nuestra actitud es general ni siquiera numerosa entre intelectuales y políticos de aquí. Esta conversación de hoy podría dar una idea falsa. Es importante para ustedes, (…) que realmente cuentan desgraciadamente con pocas personas que puedan entender sus nobles, loables y legítimas aspiraciones.” …

8. Miren als catalans amb animadversió?

Porcel els interrogà  també si miraven als catalans amb animadversió. I les respostes foren:

R.G.: ”No, pero sí con inquietud entre el hombre mediano y las minorías dirigentes existe la inquietud  de que el problema catalán se convierta en uno de los más candentes futuros problemas nacionales.”

L.E.: ”Y más que una simple inquietud. Yo añadiría irritación (…) me parece brutal, injusta esta actitud, pero hay que partir de esta realidad (…) la presencia del catalán rompe los esquemas de la España vista desde aquí. El imperialismo que decía usted (…) es pereza, rutina, falta de imaginación. Mire: mientras no venga al Ateneo [de Madrid] un poeta a leer en catalán, y todo el mundo lo entienda, el problema no se habrá solucionado. Cuando estoy con catalanes, y hablan en catalán entre ellos me siento agradecido. Lo digo sinceramente. Es para mí una satisfacción, como una deferencia que se me hace.”

Els tres ponents d’aquell col·loqui de l’any 1969 i havien reconegut  públicament el mal tracte i la persecució de la llengua catalana, foren distingits  amb la Creu de Sant Jordi, condecoració atorgada per la Generalitat de Catalunya a personalitats o entitats que s’han distingit en el camp de les actuacions  culturals, professionals o  empresarials. L’any 1982 la reberen la  José Luís López Aranguren i Laín Entralgo i al 1988 Ruíz Giménez.

Al 2020 molt bona part d’aquelles preguntes i dels arguments sobre la visió de Catalunya i dels catalans des de fora, són encara plenament actuals.

2 respostes a “Perla 58. Catalunya i els catalans vistos per tres intel·lectuals espanyols (1969)

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s