Perla 54. La (re)educació femenina durant el Franquisme

”Formar a las mujeres para ser Madres de la Patria”

L’educació, entesa com una tasca encaminada a iniciar a l’alumnat en l’art de pensar, experimentaria un gir total amb la victòria franquista i frenaria d’arrel  les conquestes femenines de la 2a República. No es volia que es desenvolupés un pensament crític i, en els cas de les noies,  calia adoctrinar-les cap a una feminitat essencialment domèstica. Els guanyadors d’aquella guerra coneguda com a  “cruzada en defensa de España o  cruzada patriótica”  encapçalada per Franco i molts altres militars, tenien al darrera la Falange i l’Església Catòlica que coincidien en una visió ultranacionalista d’Espanya  que comportava la necessitat d’anorrear la reforma educativa  aplicada  durant la II República, ja que en l’article 48 de la Constitució republicana es llegien altres plantejaments:

“La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad  metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

El franquisme els  entenia com a equivocats i perillosos ja que impedien  tirar endavant “la misión mesiánica propia de un país elegido por Dios”. Imposaren a tota la població un altre camí educatiu, basat en el principi que els vencedors eren els únics posseïdors de la veritat i l’autoritat i, per tant, els corresponia la responsabilitat patriòtica d’inculcar a les escoles, de forma entrelligada, constant i sistemàtica la defensa de quatre principis o veritats: ”una fe, una nación, una patria y una lengua”.

Els vencedors entengueren que podien imposar una mena d’exclusivisme sectari nacional amb  unes pautes i uns valors propis d’una societat tradicional i patriarcal, on la dona havia de tenir un paper subsidiari o subaltern, on principis com la coeducació, la laïcitat  o les llengües no castellanes havien de ser prohibits. Franco ho exposà així l’any 1939:

la unidad nacional la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y con una sola personalidad, la española”.

Reeducació nacional

“Els nous models educatius que s’implantaren amb el nacional-catolicisme,  ja no es basarien en els  plantejaments  de  renovació pedagògica  que havien impulsat molts centres escolars catalans  basats en  Montessori, Freinet, Piaget, Decroly o Dewey. Amb el nou règim franquista  es valorarien, en canvi,  altres referents com els citats pel General Orgaz en el seu discurs al Palau de la Música (Vegeu la  Perla 15  “Adoctrinament. Les commemoracions escolars franquistes”) on apuntava  els valors que calia inculcar i els que calia condemnar i desprestigiar a les aules. La llista d’aquests últims recollida en aquella i altres  manifestacions és prou  llarga: l’ateisme, el comunisme, el darwinisme, el deisme, la francmaçoneria, el liberalisme,  el materialisme, el modernisme, el panteisme, el protestantisme, el racionalisme, el socialisme, el sindicalisme, el separatisme o el catalanisme, la llibertat de premsa,  d’ensenyament, d’associació…Totes aquestes formes de pensament  eren considerats nefastos, perillosos i disgregadors per aquella dictadura autoanomenada “democràcia orgànica”, en referencia als òrgans de poder  nomenats i estructurats a l’entorn del propi Franco.

Religió i pàtria

Enrique Miret Magdalena (nascut a Saragossa al 1914), especialista en ètica i educació, col·laborà   a revistes progressistes  com Cuadernos para el dialogo” o “Triunfo” on, tot i la censura franquista, mostrava un parer crític amb l’actuació de l’Església espanyola que no s’adaptava a la profunda renovació teològica i moral impulsada per Joan XXIII i el Concili Vaticà II de 1962. (Vegeu la Perla 27). Jutjava, a principis de 1980, el protagonisme i la influència de l’Església en el model educatiu nacional-catòlic  franquista,  i en  criticava   la seva actuació. Ho feia  a manera d’un sil·logisme:

La Iglesia Católica tiene “derecho” a enseñar cualquier materia (electricidad, matemáticas, torno…) porque este tipo de enseñanza es necesario para la propagación de la fe; y en la propagación de la fe tiene aquella un derecho divino, anterior a todos los derechos humanos o estatales. Conclusión lógica:” El derecho a la enseñanza de las matemáticas se deriva de este derecho divino contra el cual no puede ir el Estado”.

Miret Magdalena continuava esmentant altres aspectes d’aquell ensenyament dogmàtic:

El motivo más fomentado en la enseñanza escolar: el miedo. El miedo a las tentaciones, miedo al infierno, miedo al pecado, miedo a Dios, miedo al comunismo (…) había una especie de catastrofismo: un Dios tiránico y castigador, un infierno amenazante, una muerte cercana. Y en el orden político, una conjura judeo-masónica y un comunismo internacional dispuesto a hundir España. Dos clases de miedo inoculados sistemáticamente como camino educativo, desde la más tierna infancia:” los miedos de ultratumba en lo religioso” y “los miedos ultra pirenaicos en lo político”.

“El pecado” del llibre de text “Examen. Enciclopedia para ingreso de Bachillerato”

En  el mateix moment del cop d’estat, el juliol de 1936, la Diputació de Navarra, zona en la qual havia triomfat la rebel·lió militar contra el sistema republicà, donava unes normes d’organització escolar prou indicatives  de per on anirien les futures trajectòries i disposicions.  Hilari Raguer ho aplega:

”Ordenó a los alcaldes la reposición de los crucifijos en las escuelas, prohibió las enseñanzas contrarias a la religión católica, prohibió la coeducación, y emprendió la depuración de los maestros que se hubieran significado contra la religión, la moral y la unidad de la patria”.

Acabada la guerra aquests principis s’aplicaren arreu i s’aniria configurant el canvi cap a un  nou marc legal, així de l’1 de maig de 1939 quedà prohibida  la coeducació. El 16 de desembre de 1940 s’establiren assignatures diferenciades entre nois i noies. Els mestres havien  de ser del mateix sexe que els alumnes. Al 1945, conclosa  la 2a Guerra Mundial es publicà “la Ley de Enseñanza Primaria” on es decretava obligatori l’ensenyament fins els 12 anys, i  es deia que seria  gratuït, amb l’afegitó “solo para los pobres oficiales”. Jordi Monés en recull un fragment que la fa  entenedora:

Religión y Patria , he aquí los grandes principios inspiradores de la nueva ley [esta] es esencialmente católica y se inspira en la “Divini Illius Magistri”.Y es que el estado de Franco se apoya sobre una nación que siempre, y sobre todo ahora en el instante que se quiebran en el mundo los valores espirituales, …[son] los únicos que garantizan y definen la verdadera libertad humana, proclama con mayor firmeza su fe católica, su respeto filial a la Iglesia de Jesucristo, su leal misión de Derecho divino, su concepto moral cristiano de la vida y de la muerte.”

“Examen. Enciclopedia para ingreso de Bachillerato” llibre de text que utilitzava l’alumnat que estudiava a pobles o acadèmies per preparar l’examen d’ingrés al batxillerat.

Educació privada i catòlica 

Els plans d’estudi del Batxillerat s’elaboraren entre el 1953 i el 1957. El batxillerat es dividia en elemental i superior, amb unes revàlides en acabar cadascuna de les etapes i un curs addicional per poder entrar a la Universitat, el PREU. Al 1967  amb un nou ministeri dit de “Educación y Ciencia” naixia, en un nou context econòmic i social, l’EGB que suprimia el  batxillerat elemental i  produiria un canvi molt notable en el món educatiu, però la llengua catalana  en el marc de l’ensenyament  a Catalunya seguiria  relegada.

Apunta Jordi Monés que l’Estat franquista durant molts anys no  va  invertir en l’educació pública,  ja fos per motius  econòmics (en  destinar més recursos a altres camp), o per motius ideològics ja que s’inhibiren de l’ensenyament a favor de la iniciativa privada, especialment de l’Església, això sí, sense renunciar a un control politico-ideològic.   Amb les dades  del Batxillerat del curs 1960-61  demostra que  a Catalunya no s’havia invertit en educació  pública, com també passava a altres zones de l’ Estat.

La Pedagogia catalana al segle XX, Jordi Monés

Les dades estadístiques dels instituts de batxillerat  existents al conjunt de l’Estat ho corroboren. L’any 1936  eren 119 els instituts existents i fins  al 1960 no  s’inaugurà el que feia 120; ben diferent de l’impuls constructor  i reformador de la 2a República. A Catalunya hi havia 15  Instituts. Pel que fa a l’alumnat de batxillerat de Catalunya, estava repartit d’aquesta manera: 54,61 %  a centres ensenyament religiós; 16,18 % a centres privats; 15,03 % ensenyament lliure i  només un 14,18 % a centres públics. 

Aquell curs 1960-1961  a Catalunya cursaven Batxillerat 36.190 nois i 20.127 noies.  Aquí la proporció  sobre la titularitat del centres era desigual, ja que els nois majoritàriament anaven als instituts:59,05 % mentre que les noies era un 40,95 %.

Els currículums educatius a cursar en totes les etapes formatives eren distints entre nois i noies ja que imposaren una ”política educativa diferenciada per gènere”.

En concretem uns exemples. La popular Enciclopedia Álvarez, auto-definida com “intuitiva, sintética y práctica”, era un únic llibre per curs (abans del batxillerat) que englobava totes les matèriescom: “Religión”, “Historia Sagrada”, “Evangelios”, (sempre les 3 primeres matèries), a més de “Lengua Española”, “Geografía”, “Aritmética”, “Historia de España…

Dins es trobaven també unes pàgines dedicades a la “Formación político-social” (niños): 16 lliçons que posaven l’accent en les banderes, l’escut nacional, himnes on no faltava el de la Legión, un llarg  “romance a España” de J. Cejador, referències a el Cid, José Antonio, el Caudillo, el día de la Fe,… Les pàgines equivalents que estudiaven les “niñas” es desdoblava en “Formación política” d’una banda, que contenia temes com: La Falange femenina, el saludo nacional sindicalista, Gritos nacionales (¡Arriba España!, “España, Una, Grande y Libre, El heroísmo Femenino, a més de lliçons sobre José Antonio i El Caudillo… I, en segon lloc, tenien el capítol “Formación familiar y social, on es tractaven aspectes que no treballaven els nois, com “el comportamiento en el colegio, necesidad de ser ordenadas, la higiene y la limpieza, la amabilidad y la simpatía, la amistad y las buenas compañías, cortesía y respeto en el templo, limpieza personal…”

El  Batxillerat, constava de 6 cursos dels 11 al 16 anys, nois i noies  en centres diferents,  tenien també programes diferenciats. Les noies continuaven cursant  la seva  “Formación Político-Social”.

Consultat el llibre dedicat a les alumnes de 1r. de Batxillerat (editat el 1962), que va formar a tota una generació de dones que van estudiar abans de la EGB, s’observa que no hi consta l’autoria  ja que era elaborat per la pròpia “Sección Femenina de FET y de las JONS”. Així tractava alguns temes :

– La familia, primera unidad de convivencia.“Cuando Dios creó al hombre no lo creó para que viviera solo, sino para que pudiera convivir con los demás hombres (…) No es Bueno que el hombre esté solo, dijo, Dios, y creó a su lado una compañera, que fue la primera mujer “. (…)

– El Servicio en la familia: La misión de la mujer es servir (…) Dios (…) formó a la mujer para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue “el hombre”. Pensó en la mujer después. El principal servicio de la mujer es la maternidad (…)gobernando la casa, el hogar donde la familia convive. (…). Es a través de este Servicio a la familia como la mujer sirve a su patria, a la historia.

– Nuestro aspecto personal. Una de las cosas que más contribuyen a la estética de la vida familiar es su cuidado (…) vestidos, zapatos, manchas…

– El arte de comer. La comida (…) es un acto artístico y espiritual (…) en la mesa es donde se aprecia la educación de una persona “en la mesa y en el juego se conoce al Caballero” dice un refrán castellano (…) I es dedicaven a detallar tots els passos a seguir: “el mantel, los platos, los cubiertos, la cristalería, la servilleta, los adornos, el vino…”

– Las virtudes familiares: Lo difícil: El ánimo esforzado de nuestros caballeros, de nuestros Santos y de nuestros héroes es una cualidad que debemos desear (…) Este ánimo esforzado y heroico es el que caracterizó a muchos españoles que precisamente lucharon contra esos vicios (vagancia, pereza, envidia, mentira y egoísmo). ¿Sabes algunos de ellos? Por ejemplo, San Ignacio, Santa Teresa, el Cid, Isabel la Católica, Garcilaso, Cervantes, José Antonio…

– La obediencia a los padres. La obediencia, otra virtud difícil. Solamente cuando se ha adquirido el hábito de obedecer se sabe lo que es el gozo espiritual. En una ocasión decía José Antonio refiriéndose a los altos cargos y a los puestos humildes:”Todas las tareas son igualmente dignas, desde la más áspera, que es la de mandar, hasta la más gozosa que es la de obedecer”.

– La educación. (…) se crea la necesidad de que otras sociedades superiores a la familia colaboren (…) En primer lugar, la Iglesia, nuestra Madre, a la que Cristo confirió una autoridad suprema de magisterio; y después el Estado que tiene por fin el bien común, (…) por eso la Iglesia y el Estado abren Escuelas y Colegios. (…) son una unidad de convivencia, una unidad de niños que conviven para cumplir una misión: estudiar, educarse, formarse para realizar su destino particular en la vida,” pero también su destino colectivo”, pues una patria fuerte y libre exige unos hombres y mujeres cultos, educados, laboriosos y nobles.

– Los actos de la vida escolar: Oraciones y Banderas. Dentro de la escuela hay actos muy importantes, como son la Oración en común y el acto de Banderas. El primero dirigido a Dios; el segundo a la Patria. En el primero (…) pedimos ayuda para vivir cristianamente (…) en el segundo (…) acto simbólico (…) ofrecemos (…) nuestros servicios a la Patria cumpliendo con nuestro deber. El himne s’acompanyava amb una lectura “Los himnos son muy importantes en la historia de los pueblos. Con ellos se expresa, cantando colectivamente el amor a la patria, sobre todo cuando se quiere que la patria sea más fuerte, grande y libre (…) En la última guerra española, contra el comunismo, se cantó el himno de “Cara al sol”, hecho bajo inspiración de José Antonio por los poetas de la Falange. Lo cantó todo el pueblo, por eso es un himno popular “de amor y de guerra”, “de poesía y de revolución”. A la pàgina següent hi havia la lletra de l’himne i demanaven a les alumnes  que expliquessin el significat de cadascuna de les estrofes.

“Las Banderas” Exercici escolar d’una nena d’onze anys

La convivencia social del colegio (…) En el colegio reina un orden, horario, Capilla, silencio, recreos, deportes, estudios, vestuario, limpieza, etc.

– Las virtudes sociales del colegio (…) Hay una antigua expresión que dice: “la vida es milicia”. Esto es, para vivir bien, digna y honradamente hay que luchar; y ya tenemos que empezar ahora (…) es una lucha por ser mejores.

– La Parroquia. (…) es la célula de la Iglesia. (…) verdadera unidad de convivencia religiosa donde los fieles bautizados conviven con el fin de dar gloria a Dios viviendo más íntimamente las relaciones con Él. (…) El Párroco es quien da vida a la Parroquia (…) El sacerdote lo es todo. Dejad una Parroquia sin sacerdote por espacio de veinte años y adorará a las bestias.

En el llibre de 2n de Batxillerat,  corresponent a l’any  1963  en  recollim  també diferents extractes que complementen aquella perseverança  orientadora i doctrinal,  repetint  molts dels “continguts”.

– La Jerarquía. Es aquella persona que tienen en si la autoridad (…) Es necesario que haya alguien que ponga orden en cada sociedad, alguien que tenga por misión conducir a todos al cumplimiento del fin propuesto. Esta persona es la Jerarquía de la unidad de convivencia. Así, la Jerarquía de la familia es el padre; la del Municipio, el alcalde; la del colegio, el profesor; la de la empresa laboral, el patrono; la de la Patria, el Jefe del Estado; la de la Iglesia, el Papa”.

– Origen de las unidades de convivencia. Pruebas por las que sabemos que Dios es autor de la Sociedad (…) porque estamos dotados de “lenguaje”. Sí Dios nos hubiera creado para vivir solos, sería innecesaria esta cualidad. Pero Dios no hace nada inútilmente; por eso, si nos ha dado el lenguaje es para hablar con otros Hombres y comunicarles nuestras ideas.

– Composición de la familia: La familia puede ser completa o incompleta. La familia completa está formada por la “unión de los padres y los hijos”, y la incompleta, solamente por la unión del esposo y de la esposa antes del nacimiento de los hijos.

– Los sindicatos verticales (…) fueron fundados por José Antonio. En cada uno de ellos se agrupan los que trabajan en una misma profesión. Se llaman “verticales” porque como en los gremios, pertenecen al mismo sindicato los patronos (maestros) y los obreros (oficiales, aprendices peones). Cada uno tiene su categoría: arriba los empresarios, luego, los técnicos; después los simples obreros especializados; por último, los peones y ayudantes.

– Deberes y derechos de la familia respecto a la sociedad y a la Patria. ¿qué es lo que el Estado debe a la familia?: a/ derecho a la “intimidad familiar (…), b / Derecho a la casa o vivienda, c/ Derecho al trabajo, d/ Derecho a la educación de los hijos. ¿Qué es lo que debe la familia al Estado? La familia debe reconocer al Estado, a la sociedad o a la Patria los siguientes derechos: a/ derecho a exigir una formación profesional, b/ derecho a exigir de los ciudadanos una formación social y nacional (…) somos una Patria, el Estado puede exigirnos que tengamos un conocimiento de nuestra Patria y de su Historia, c/ derecho a crear escuelas, d/ derecho a exigir tributos e impuestos y a expropiar con indemnización, e/ derecho  a disponer de los hijos en caso de guerra (…) El Estado puede disponer de los hijos para prepararlos militarmente.

– Todos estos derechos del Estado se fundan en el bien común, en el bien de la Patria, a la cual es preciso sacrificar una parte de nuestros derechos, porque -como decía José Antonio- “La Patria es un gran barco donde todos debemos remar, porque juntos nos hemos de salvar o juntos pereceremos”.

– El arreglo personal y la elegancia. (…) el lujo se compra, la elegancia se crea; el lujo es estrepitoso, la elegancia discreta; el lujo habla a los sentidos, la elegancia al espíritu. També orientaven sobre “el traje, el calzado y los peinados adecuados” o “ los ademanes, el mal humor, la risa, el llanto, el lenguaje, las amistades…

Aquesta educació diferenciada  la resumia ben clarament un parell  de les dites  educatives  d’aquella època :

el niño mirará al mundo, la niña mirará el hogar”, o “El fin esencial de la mujer en su función humana es servir de perfecto complemento al hombre”.

Una informació més sobre el tractament i la informació diferenciats que rebien els nois i les noies. En aquells primers anys 60 del segle passat s’inauguraren els instituts Joan d’Àustria (masculí) i Infanta Isabel d’Aragó (femení), a Barcelona. Enganxats un al costat de l’altre, es podien comunicar ja que compartien la sala d’actes i la capella. Nois i noies no coincidien mai, les entrades eren diferents com ho eren els horaris lectius. Segons informacions facilitades per ex-alumnes, i també per una professora, Josefina Martín, amb qui vaig  compartir docència,  comentaven que, a l’acabar la dècada dels seixanta i primers setanta,  a cinquè de Batxillerat s’estudiava Ciències Naturals. El llibre era diferent  pel que fa als nois o a les noies. Quan l’anaven a comprar, el llibreter preguntava: Noi o Noia?, ningú preguntava per què? La raó era que els nois estudiaven l’aparell reproductor masculí, mentre el llibre de les noies obviava el tema.

Sobre el tema educatiu d’aquella època podeu veure també la Perla 4 Consideracions patriarcals sobre el rol femení, Perla 8 De l’Escola Nova a l’Escuela Nacional Franquista, Perla 22 La formació del Espíritu Nacional i Perla 36 El ball, els pecats i els enemics de la pàtria, segons el Nacionalcatolicisme.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s